ສະຖິຕິປີ: ປະຈຸບັນ

2,308

ທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

2,363

ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

162

ທຸລະກິດຮ້ານບັນເທີງ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

216

ທຸລະກິດນຳທ່ຽວ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

972

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

1

ທຸລະກິດຮ້ານສະປາ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

12

ທຸລະກິດຮ້ານນວດ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

371

ພະນັກງານນຳທ່ຽວ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
ປະເພດທຸລະກິດທີ່ພັກແຮມ
ໂຮງແຮມ
547
ຣີສອດ
49
ບ້ານພັກ
1,710
ປະເພດທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ
ຮ້ານອາຫານ
1,474
ພັດຕະຄານ
17
ຮ້ານກີນດື່ມ
825
ສວນອາຫານ
45
ປະເພດທຸລະກິດຮ້ານບັນເທີງ
ຄອນເສີດ
2
ຄາຣາໂອເກະ
71
ດິດສະໂກ້ເທັກ
9
ບາຣ
3
ພັບ
11
ສະເນັກບາຣ
1
ໄນຄຣັບ
9
ຮ້ານກີນດື່ມ
35
ປະເພດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທຳມະຊາດ
562
ປະຫວັດສາດ
120
ວັດທະນະທຳ
279
ມູນຄ່າການລົງທືນ
ທຸລະກິດ ລັດລົງທືນ ເອກະຊົນລົງທືນ ຕ່າງປະເທດລົງທືນ ມູນຄ່າການລົງທືນທັງໝົດ
ທຸລະກິດທີ່ພັກແຮມ
106,058,867,917 ກີບ
36,130,411,940,490 ກີບ
670,217,483,648 ກີບ
36,906,688,292,055 ກີບ
ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ
1,436,000,000 ກີບ
407,843,928,558 ກີບ
1,312,488,162,604 ກີບ
1,721,768,091,162 ກີບ
ທຸລະກິດຮ້ານບັນເທີງ
0 ກີບ
2,728,039,120,800 ກີບ
0 ກີບ
2,728,039,120,800 ກີບ
ທຸລະກິດນຳທ່ຽວ
100,000,000 ກີບ
295,094,738,412 ກີບ
320,590,379,300 ກີບ
615,785,117,712 ກີບ
ທຸລະກິດຮ້ານສະປາ
0 ກີບ
50,000,000 ກີບ
0 ກີບ
50,000,000 ກີບ
ທຸລະກິດຮ້ານນວດ
0 ກີບ
19,282,800,000 ກີບ
0 ກີບ
19,282,800,000 ກີບ
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
0 ກີບ
146,971,800,000 ກີບ
0 ກີບ
146,971,800,000 ກີບ
ສະຖິຕິທ່ອງທ່ຽວແຍກຕາມແຂວງ
ລ/ດ ແຂວງ ທຸລະກິດທີ່ພັກແຮມ ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ທຸລະກິດຮ້ານບັນເທີງ ທຸລະກິດນຳທ່ຽວ ທຸລະກິດຮ້ານສະປາ ທຸລະກິດຮ້ານນວດ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງໝົດ
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 443 148 0 1 1 0 0 593
2 ຂ. ຜົ້ງສາລີ 80 141 4 0 0 0 76 301
3 ຂ. ຫຼວງນ້ຳທາ 123 176 8 29 0 0 0 336
4 ຂ. ອຸດົມໄຊ 146 286 28 5 0 12 105 582
5 ຂ. ບໍແກ້ວ 36 75 0 18 0 0 48 177
6 ຂ. ຫຼວງພະບາງ 257 1 20 96 0 0 0 374
7 ຂ. ຫົວພັນ 12 0 0 0 0 0 0 12
8 ຂ. ໄຊຍະບູລີ 193 75 20 15 0 0 149 452
9 ຂ. ຊຽງຂວາງ 156 212 5 10 0 0 43 426
10 ຂ. ວຽງຈັນ 12 0 1 0 0 0 0 13
11 ຂ. ບໍລິຄຳໄຊ 19 204 4 0 0 0 0 227
12 ຂ. ຄຳມ່ວນ 137 153 0 3 0 0 8 301
13 ຂ. ສະຫວັນນະເຂດ 218 225 8 9 0 0 123 583
14 ຂ. ສາລະວັນ 53 104 3 2 0 0 97 259
15 ຂ. ເຊກອງ 43 22 40 0 0 0 30 135
16 ຂ. ຈຳປາສັກ 292 432 19 28 0 0 219 990
17 ຂ. ອັດຕະປື 25 0 0 0 0 0 0 25
18 ຂ. ໄຊສົມບູນ 59 109 1 0 0 0 73 242
ລວມທັງໝົດ: 2,304 2,363 161 216 1 12 971 6,028
ສະຖິຕິມູນຄ່າການລົງທືນແຍກຕາມແຂວງ
ລ/ດ ແຂວງ ທຸລະກິດທີ່ພັກແຮມ ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ທຸລະກິດຮ້ານບັນເທີງ ທຸລະກິດນຳທ່ຽວ ທຸລະກິດຮ້ານສະປາ ທຸລະກິດຮ້ານນວດ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງໝົດ
ລັດລົງທືນ ເອກະຊົນລົງທືນ ຕ່າງປະເທດລົງທືນ ລັດລົງທືນ ເອກະຊົນລົງທືນ ຕ່າງປະເທດລົງທືນ ລັດລົງທືນ ເອກະຊົນລົງທືນ ຕ່າງປະເທດລົງທືນ ລັດລົງທືນ ເອກະຊົນລົງທືນ ຕ່າງປະເທດລົງທືນ ລັດລົງທືນ ເອກະຊົນລົງທືນ ຕ່າງປະເທດລົງທືນ ລັດລົງທືນ ເອກະຊົນລົງທືນ ຕ່າງປະເທດລົງທືນ ລັດລົງທືນ ເອກະຊົນລົງທືນ ຕ່າງປະເທດລົງທືນ ລັດລົງທືນ ເອກະຊົນລົງທືນ ຕ່າງປະເທດລົງທືນ
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 102,583,867,817 1,865,675,750,760 0 0 154,445,726,792 1,292,327,162,604 0 0 0 0 0 250,000,000,000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 102,583,867,818 2,020,121,477,553 1,542,327,162,605
2 ຂ. ຜົ້ງສາລີ 1,000,000,000 48,901,851,955 0 25,000,000 80,013,000 0 0 1,350,000,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,025,000,000 50,331,865,055 0
3 ຂ. ຫຼວງນ້ຳທາ 0 6,537,453,250,835 0 0 45,199,000,300 1,285,000,000 0 350,120,500 0 100,000,000 39,675,081,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 6,622,677,452,635 1,285,000,000
4 ຂ. ອຸດົມໄຊ 0 11,911,688,934,988 0 1,215,000,000 33,164,000,000 11,381,000,000 0 9,598,000,000 0 0 19,341,125,000 0 0 0 0 0 19,282,800,000 0 0 0 0 1,215,000,000 11,993,074,859,988 11,381,000,000
5 ຂ. ບໍແກ້ວ 0 1,866,001,503 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,866,001,503 1
6 ຂ. ຫຼວງພະບາງ 0 417,590,680,100 5,120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 146,658,414,857 68,234,250,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564,249,094,957 73,354,250,100
7 ຂ. ຫົວພັນ 0 25,300,000,000 52,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,300,000,000 52,000,000,000
8 ຂ. ໄຊຍະບູລີ 0 73,619,022,860 6,250,000,000 0 11,326,000,100 0 0 2,698,892,000,000 0 0 400,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,784,237,022,960 6,250,000,000
9 ຂ. ຊຽງຂວາງ 1,575,000,000 13,279,645,391,882 602,147,483,647 0 0 0 0 6,600,000,000 0 0 5,126,344,000 2,356,129,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,575,000,000 13,291,371,735,882 604,503,612,847
10 ຂ. ວຽງຈັນ 0 202,200,113,239 0 0 0 0 0 1,450,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203,650,113,239 0
11 ຂ. ບໍລິຄຳໄຊ 0 17,014,669,755 0 0 12,877,562,100 190,000,000 0 1,950,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,842,231,855 190,000,000
12 ຂ. ຄຳມ່ວນ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,011,008,540 0 0 0 0 0 0 0 0 146,971,800,000 0 0 148,982,808,540 0
13 ຂ. ສະຫວັນນະເຂດ 100 228,308,510,498 0 146,000,000 105,545,670,666 6,960,000,000 0 3,419,000,000 0 0 20,466,968,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,000,100 357,740,149,331 6,960,000,000
14 ຂ. ສາລະວັນ 900,000,000 56,640,000,000 3,700,000,000 50,000,000 8,511,750,000 300,000,000 0 300,000,000 0 0 3,503,420,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950,000,000 68,955,170,000 4,000,000,000
15 ຂ. ເຊກອງ 0 49,873,000,000 1,000,000,000 0 1,770,000,400 25,000,000 0 2,770,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,413,000,400 1,025,000,000
16 ຂ. ຈຳປາສັກ 0 411,161,756,615 0 0 34,924,199,000 20,000,000 0 1,350,000,100 0 0 57,912,376,848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505,348,332,563 20,000,000
17 ຂ. ອັດຕະປື 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 0
18 ຂ. ໄຊສົມບູນ 0 2,373,003,000 0 0 6,200 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,373,009,300 0
ລວມທັງໝົດ: 106,058,867,917 35,129,311,940,490 670,217,483,648 1,436,000,000 407,843,928,558 1,312,488,162,604 0 2,728,029,120,800 0 100,000,000 295,094,738,412 320,590,379,300 1 1 1 0 19,282,800,000 0 0 146,971,800,000 0 107,594,867,918 38,726,534,328,261 2,303,296,025,553
ສະຖິຕິແຮງງານພາຍໃນປະເທດ
ລ/ດ ແຂວງ ທຸລະກິດທີ່ພັກແຮມ ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ທຸລະກິດຮ້ານບັນເທີງ ທຸລະກິດນຳທ່ຽວ ທຸລະກິດຮ້ານສະປາ ທຸລະກິດຮ້ານນວດ ລວມທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2,447 2,487 825 689 0 0 0 0 1 1 0 0 3,273 3,177
2 ຂ. ຜົ້ງສາລີ 124 47 336 93 4 5 0 0 0 0 0 0 464 145
3 ຂ. ຫຼວງນ້ຳທາ 234 98 450 128 25 19 33 64 0 0 0 0 742 309
4 ຂ. ອຸດົມໄຊ 476 289 622 268 35 37 0 0 0 0 0 0 1,133 594
5 ຂ. ບໍແກ້ວ 62 43 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 66 45
6 ຂ. ຫຼວງພະບາງ 563 410 0 0 13 42 204 188 0 0 0 0 780 640
7 ຂ. ຫົວພັນ 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4
8 ຂ. ໄຊຍະບູລີ 355 342 174 140 38 37 42 105 0 0 0 0 609 624
9 ຂ. ຊຽງຂວາງ 228 177 266 173 16 18 17 36 0 0 0 0 527 404
10 ຂ. ວຽງຈັນ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ຂ. ບໍລິຄຳໄຊ 31 30 470 349 23 38 0 0 0 0 0 0 524 417
12 ຂ. ຄຳມ່ວນ 277 168 194 78 0 0 0 0 0 0 0 0 471 246
13 ຂ. ສະຫວັນນະເຂດ 752 611 381 221 95 130 20 30 0 0 0 0 1,248 992
14 ຂ. ສາລະວັນ 201 101 471 177 4 3 2 8 0 0 0 0 678 289
15 ຂ. ເຊກອງ 86 58 15 12 19 18 0 0 0 0 0 0 120 88
16 ຂ. ຈຳປາສັກ 1,151 941 789 709 3 10 66 90 0 0 0 0 2,009 1,750
17 ຂ. ອັດຕະປື 46 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 30
18 ຂ. ໄຊສົມບູນ 49 11 60 6 2 4 0 0 0 0 0 0 111 21
ລວມທັງໝົດ: 7,101 5,847 5,057 3,045 277 361 384 521 1 1 0 0 12,820 9,775
ສະຖິຕິແຮງງານຕ່າງປະເທດ
ລ/ດ ແຂວງ ທຸລະກິດທີ່ພັກແຮມ ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ທຸລະກິດຮ້ານບັນເທີງ ທຸລະກິດນຳທ່ຽວ ທຸລະກິດຮ້ານສະປາ ທຸລະກິດຮ້ານນວດ ລວມທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ ພະນັກງານຍິງ ພະນັກງານຊາຍ
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 50 87 11 23 0 0 0 0 1 1 0 0 62 111
2 ຂ. ຜົ້ງສາລີ 9 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 23 7
3 ຂ. ຫຼວງນ້ຳທາ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 ຂ. ອຸດົມໄຊ 31 37 35 29 6 5 0 0 0 0 0 0 72 71
5 ຂ. ບໍແກ້ວ 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9
6 ຂ. ຫຼວງພະບາງ 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2
7 ຂ. ຫົວພັນ 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
8 ຂ. ໄຊຍະບູລີ 9 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10
9 ຂ. ຊຽງຂວາງ 4 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11
10 ຂ. ວຽງຈັນ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ຂ. ບໍລິຄຳໄຊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ຂ. ຄຳມ່ວນ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 ຂ. ສະຫວັນນະເຂດ 91 219 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 92 220
14 ຂ. ສາລະວັນ 0 1 30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 30 12
15 ຂ. ເຊກອງ 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
16 ຂ. ຈຳປາສັກ 0 0 2 1 2 0 0 7 0 0 0 0 4 8
17 ຂ. ອັດຕະປື 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8
18 ຂ. ໄຊສົມບູນ 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
ລວມທັງໝົດ: 225 385 107 80 8 5 2 8 1 1 0 0 343 479