ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 1 ຫາ 20 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
1 ຈິດຕະວົງ 3 chittavong 3 ເຮືອນພັກ ທ. ສີວັນ ຈິດຕະວົງ ລາວ 2012345678 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ດົງນາທອງ 0 01/09/2015 0 1700000000 2 01/09/2015 ພນ 0 100 0 0 1700000000 0 26 3 0 0 29 32 2 4 6 0 0 0
2 ສຸກສະຫວັນ souksavanh ເຮືອນພັກ ທ. ພຸດທະສະຖິດ ພົມມະຮັກ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ບືງຂະຫຍອງໃຕ້ 0 01/09/2015 0 185000000 3 03/30/2010 ພນ 0 100 0 0 185000000 0 20 0 0 0 20 20 4 0 4 0 0 0
3 ແມ່ຂອງ Mekong ໂຮງແຮມ ທ ຊຸນເລ ຊຸນ ຈີນ 21212822 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ສີ​ຖານ​ເໜືອ 0 10/01/2019 0 0 1 04/01/2010 ນວ 30 0 70 291600000 0 680400000 80 24 0 4 108 132 29 30 136 0 6 6
4 ແສງແກ້ວ(ສັນຕິສຸກ) sengkeo(suntisouk) ເຮືອນພັກ ນ. ແສງຄຳ ພົມມະແສງ ລາວ 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ໜອງພະຍາ 0 01/09/2015 0 38692751 5 08/04/2014 ພນ 0 100 0 0 38692751 0 2 7 0 0 9 16 7 5 12 0 0 0
5 ເດອິນ Dayin ໂຮງແຮມ ທ ລີ ບຣິດສ໌ 0 21222984 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ສີ​ສະ​ເກດ 0 10/01/2019 0 0 3 03/24/2010 ນວ 0 0 100 0 0 111600000 26 0 0 0 26 26 14 11 25 0 0 0
6 ໃສປັນຍາ saipunya ເຮືອນພັກ ນ. ຕິ່ງ ໃສປັນຍາ ລາວ 2055997019 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ສາຍນຳ້ເງີນ 0 01/09/2015 0 100000000 7 02/04/2010 ພນ 0 100 0 0 100000000 0 24 0 0 0 24 24 2 5 7 0 0 0
7 ລາວພຣາຊາ Laoplaza ໂຮງແຮມ ນ ເກົາ ຊຸນຢູ ຈີນ 21218807 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ສີ​ສະ​ເກດ 0 10/01/2019 0 0 5 01/05/2011 ນວ 0 0 100 0 0 2147483647 65 65 0 12 142 207 85 140 225 2 13 15
8 ເພັດຖາວອນ phetthavone ເຮືອນພັກ ນ. ສົມຈັນ ຖາວອນ ລາວ 2055696889 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ໜອງພະຍາ 0 01/09/2015 0 110000000 8 06/15/2009 ພນ 0 100 0 0 110000000 0 19 0 0 0 19 19 2 3 5 0 0 0
9 ອິນເສກສັນ inseksun ເຮືອນພັກ ທ. ເພັດວັນໃນ ພັນສະໄໝ ລາວ 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ຫາດຊາຍຟອງ ໜອງໄຮ 0 01/09/2015 0 750000000 9 06/17/2014 ພນ 0 100 0 0 750000000 0 23 0 0 0 23 23 1 4 5 0 0 0
10 ວິລາທາດຫຼວງ vilathatlouang ເຮືອນພັກ ນ. ດາລີ ເພັດສິລິແສງ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ໜອງບອນ 0 01/09/2015 0 615718280 10 02/11/2010 ພນ 0 100 0 0 615718280 0 2 3 0 0 5 8 2 2 4 0 0 0
11 ວັນຊະນະ Vansana ໂຮງແຮມ ທ. ແສງຄຳ ພິຈິດ ລາວ 21413717 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ໂພນທັນເໜືອ 0 10/01/2019 0 0 6 01/21/1998 ນວ 0 100 0 0 435575000 0 15 15 0 2 32 47 16 8 24 0 0 0
12 ວິລາສີສະຫວາດ vilasisavath ເຮືອນພັກ ນ. ວຽງແກ້ວ ສໍພາບມີໄຊ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ສີສະຫວາດເໜືອ 0 01/09/2015 0 151000000 14 08/23/2007 ພນ 0 100 0 0 151000000 0 7 6 0 0 13 19 3 3 6 0 0 0
13 ແອນນີວົງ2 Aennivong ເຮືອນພັກ ນ.ສຸກສະຫວັນ ພວງສາວະດີ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ໂພນສະຫວັນໃຕ້ 0 01/09/2015 0 85606000 15 03/23/2010 ພນ 0 100 0 0 85606000 0 20 5 0 0 25 30 2 5 7 0 0 0
14 ອາລຸນສະຫວາດ Alounsavath ເຮືອນພັກ ທ. ສຸກຄາຖາ ອາລຸນສະຫວາດ ລາວ 21313442 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ໂພໄຊ 0 01/09/2015 0 221400000 16 11/10/2009 ພນ 0 100 0 0 221400000 0 14 2 0 0 16 18 3 4 7 0 0 0
15 ວັນເດີແລນ 1 vanderland ເຮືອນພັກ ທ. ພອນປະເສີດ ສູນດາລາ ລາວ 205649969 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ໂພນສະຫວັນໃຕ້ 0 01/09/2015 0 61760000 22 06/09/2009 ພນ 0 100 0 0 61760000 0 10 0 0 0 10 10 2 4 10 0 0 0
16 ດວງເດືອນ Douandoueg ໂຮງແຮມ ທ ວົງເພັດ ວໍຣະລາດ ລາວ 21222301 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ມີ​ໄຊ 0 10/01/2019 0 0 10 06/10/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 27 66 0 9 102 168 6 18 14 0 0 0
17 ຈິດຕະວົງ 2 chittavong 2 ເຮືອນພັກ ທ. ສີວັນ ຈິດຕະວົງ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງສະໂນຄໍາ 0 01/09/2015 0 960000000 40 01/09/2015 ພນ 0 100 0 0 960000000 0 25 0 0 0 25 25 2 2 4 0 0 0
18 ເບດສເວດສເທີນ ວຽງຈັນ Best Western VT ໂຮງແຮມ ທ. ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ລາວ 21216906 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ມີໄຊ 0 10/01/2019 0 0 10 03/26/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 176433284 0 44 0 0 0 44 44 27 33 60 0 1 1
19 ອ່າງຄຳ Agkham ໂຮງແຮມ ນ. ແສງເດືອນ ອ່າງຄຳນາກສະຫວັດ ລາວ 21414848 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ຈອມມະນີໃຕ້ 0 10/01/2019 0 0 13 12/26/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 37 34 0 6 77 111 22 21 43 1 0 1
20 ສີບຸນເຮືອງ Sibounheung ເຮືອນພັກ ທ. ແກ້ວລຳພັນ ສານນໍລາດ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງສະໂນຄຳ 0 01/09/2015 0 117650000 29 05/14/2015 ພນ 0 100 0 0 117650000 0 28 0 0 0 28 28 3 6 9 0 0 0