ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ເພີ່ມຕື່ມ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບມີ 4 ພະແນກການ

ຄະນະກໍາມະການ ປະເມີນ ແລະ ຈັດລະດັບມາດຕະຖານໂຮງແຮມ

ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນສະຖານທີ່ພັກແຮມ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຈັດລະດັບສະຖານທີ່ພັກແຮມໃນຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະປີ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ມີການລົງປະເມີນ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນສະຖານທີ່ພັກແຮມ ເພື່ອສະເໜີຮັບລາງວັນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ.

ຄົ້ນຄວ້າບັນດາໂຄງການສໍາປະທານຂອງນັກລົງທຶນ

ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ຄົ້ນຄວ້າບັນດາເອກະສານ ຂໍລົງທຶນສໍາປະທານຂອງບັນດານັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຮັບຮອງບັນດາບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການສົ່ງລົງທຶນປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງ.

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງ ຖວທ ມີພາລະບົດບາດໃນການຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖວທ ໃນການກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດ, ກໍານົດນິຕິກໍາ, ເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ແນະນໍາວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ການຮ່ວມມືສາກົນ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍອົງການສາກົນໃນການຮ່ວມມືແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານໃນຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົ້້ນ ASEAN, ADB, GIZ, World Bank, JICA ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ

ASEAN GREEN HOTEL STANDARD

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນໃຫ້ລາງວັນ ຊຶ່ງເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາໂຮງແຮມ ມີການປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ມີແຜນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂຽວ, ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິທຸລະກິດໃນຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

Join LaoSafe and help raise the profile of Laos as a Safe and Clean destination

LaoSafe to drive improvements in health and hygiene practices for the tourism and hospitality sector

LaoSafe, a health and hygiene programme for the tourism and hospitality sector, has just received official approval from the Ministry of Health (MoH) and the Ministry of Information, Culture and Tourism (MICT), and will now be piloted in Vientiane.

Join LaoSafe