ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ເພີ່ມຕື່ມ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບມີ 4 ພະແນກການ

ຄະນະກໍາມະການ ປະເມີນ ແລະ ຈັດລະດັບມາດຕະຖານໂຮງແຮມ

ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນສະຖານທີ່ພັກແຮມ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຈັດລະດັບສະຖານທີ່ພັກແຮມໃນຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະປີ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ມີການລົງປະເມີນ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນສະຖານທີ່ພັກແຮມ ເພື່ອສະເໜີຮັບລາງວັນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ.

ຄົ້ນຄວ້າບັນດາໂຄງການສໍາປະທານຂອງນັກລົງທຶນ

ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ຄົ້ນຄວ້າບັນດາເອກະສານ ຂໍລົງທຶນສໍາປະທານຂອງບັນດານັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຮັບຮອງບັນດາບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການສົ່ງລົງທຶນປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງ.

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງ ຖວທ ມີພາລະບົດບາດໃນການຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖວທ ໃນການກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດ, ກໍານົດນິຕິກໍາ, ເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ແນະນໍາວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ການຮ່ວມມືສາກົນ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍອົງການສາກົນໃນການຮ່ວມມືແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານໃນຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົ້້ນ ASEAN, ADB, GIZ, World Bank, JICA ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ

ASEAN GREEN HOTEL STANDARD

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນໃຫ້ລາງວັນ ຊຶ່ງເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາໂຮງແຮມ ມີການປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ມີແຜນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂຽວ, ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິທຸລະກິດໃນຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ