ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖ.ວ.ທ

ພະແນກການ
ໃນກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ

ມີ 4 ພະແນກການຄື:

1. ພະແນກ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິຫານ

2. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ພັກແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ການບັນເທີງ

4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການນຳທ່ຽວ

ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ

ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບມີ 4 ພະແນກການ

ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ

+856-(21) 213-256

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກະຊວງ ຖ.ວ.ທ

ໂທ: +856-(21) 212-412

FAX: +856(21) 911475

ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ ເລກທີ 01000
ຕູ້ ປ.ນ 122, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສ.ປ.ປ ລາວ