ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງສະຖານທິ່ພັກແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ການບັງເທີງ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

info@etmd.host
+856-(21) 213-256

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກະຊວງ ຖ.ວ.ທ

ໂທ: +856-(21) 212-412

FAX: +856(21) 911475

ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ ເລກທີ 01000
ຕູ້ ປ.ນ 122, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສ.ປ.ປ ລາວ