ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖ.ວ.ທ

ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ບັນດາປຶ້ມຄູ່ມືມາດຕະຖານ ຂະແໜງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງນະໂຍບາຍ, ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງລວມມີບັນດາກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້, ເວັບໄຊຂອງກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຍັງໄດ້ລວບລວມເອົາບັນດາປຶ້ມຄູ່ມືມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, ມາດຕະຖານການບໍລິການລົດຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ ແລະ ອື່ນໆ.

ນະໂຍບາຍ ຂອງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍລວມໃນບັນດາຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ຂະແໜງວັດທະນະທໍາ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວຽກເສນາທິການ

ເພີ່ມຕື່ມ

ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆໃນຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ແກ່ບັນດາກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເພີ່ມຕື່ມ

ບັນດາປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານຕ່າງໆໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ແປ ແລະ ຈັດພິມຂຶ້ນເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, ມາດຕະຖານບໍລິການສະປາອາຊຽນ ແລະ ອື່ນໆ

ເພີ່ມຕື່ມ

ບັນດາເອກະສານຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ແລະ ແບບຟອມຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນ: ຂໍອະນຸຍາດສະຖານທີ່ພັກແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານບັນເທີງ, ບໍລິສັດນໍາທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ

ເພີ່ມຕື່ມ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

info@e-tmd.com
+856-(21) 213-256

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກະຊວງ ຖ.ວ.ທ

ໂທ: +856-(21) 212-412

FAX: +856(21) 911475

ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ ເລກທີ 01000
ຕູ້ ປ.ນ 122, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສ.ປ.ປ ລາວ