ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ

ASEAN TOURISM STANDARD

ASEAN TOURISM STANDARD

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ຮ່ວມກັນສ້າງມາດຕະຖານການບໍລິການຂຶ້ນມາ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການບໍລິການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ແທດເໝາະກັບສະພາບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງການບໍລິການທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໂລກເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຢູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ

TOURISM STANDARDS AWARDS 2024

ການເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກ ລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2024

ທ່ານທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ປະຈໍາ 2024 ເຊິ່ງລາງວັນທີ່ຮັບສະໝັກໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ 05 ມາດຕະຖານ ແລະ 01 ລາງວັນ ຄື: 1.ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ, 2.ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, 3.ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ ປະເພດສະຖານທີ່ຈັດງານເທດສະການ, 4.ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນ, 05. ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານວາງສະແດງອາຊຽນ ແລະ 01 ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ ສາມາດສຶກສາລາຍລະອຽດ ແລະ ດາວໂຫລດແບບຟອມການສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມການປະເມີນຕົນເອງ ໄດ້ທາງດ້ານລຸ່ມນີ້:

ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ASEAN Clean Tourist City Stadndard

ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ (ASEAN Clean Tourist City Stadndard) ແມ່ນມາດຕະຖານໜຶ່ງໃນ 07 ມາດຕະຖານອາຊຽນ ທີ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນກໍານົດຂຶ້ນຮ່ວມກັນ ເພື່ອເປັນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ກໍານົດ ເງື່ອນໄຂການປະເມີນ ເຊິ່ງປະກອບມີ 07 ເງື່ອນໄຂ ແລະ 28 ຕົວຊີ້ບອກ.ເມືອງໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂ ສາມາດສະເໜີຮັບການປະເມີນ ເພື່ອຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ແຜນປ້າຍລາງວັນ ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາຊຽນ ໄດ້ທີ່ ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.ຖ້າຫາກເມືອງທີ່ສະເໜີຮັບການປະເມີນ ສາມາດບັນລຸເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃນລະດັບຄະນະແນນ 60% ຂຶ້ນໄປ ຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດ ແລະ ໄດ້ຮັບແຜນປ້າຍລາງວັນຈາກລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ.

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ASEAN GREEN HOTEL STANDARD

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ (ASEAN GREEN HOTEL STANDARD)ແມ່ນມາດຈະຖານ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍບັນດາລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກອຸດສາຫະກໍາທີ່ພັກແຮມຂອງອາຊຽນ ມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ ພ້ອມທັງຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ມີການປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ມີແຜນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສີຂຽວ, ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ. ໂດຍປະກອບມີ 11 ຕົວຊີ້ບອກ ເຊິ່ງແຕ່ລະຕົວຊີ້ບອກ ຈະປະກອບມີຫຼາຍເງື່ອນໄຂໃນການພິຈາລະນາໃຫ້ຄະແນນ.

ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນ ASEAN MICE VENUE STANDARD

ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ MICE (ASEAN MICE Venue Standards) ແມ່ນມາດຕະຖານໜຶ່ງໃນ 07 ມາດຕະຖານອາຊຽນ ທີ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນກໍານົດຂຶ້ນຮ່ວມກັນ ເພື່ອເປັນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ກໍານົດ ເງື່ອນໄຂການປະເມີນ ເຊິ່ງປະກອບມີ 03 ເງື່ອນໄຂ.ສະຖານທີ່ຈັດກອງທີ່ຜ່ານມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ປ້າຍລາງວັນມາດຕະຖານ ເຊິ່ງມີໄລຍະການນໍາໃຊ້ 03 ປີ ແລະ ຈະຖືກປະເມີນຄືນໃໝ່. ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈສາມາດສະໝັກຮັບການປະເມີນໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງ ຖວທ.

ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ ປະເພດສະຖານທີ່ຈັດງານເທດສະການ ASEAN EXHIBITION STANDARD

ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ ປະເພດສະຖານທີ່ຈັດງານເທດສະການ (ASEAN EXHIBITION STANDARD) ແມ່ນມາດຈະຖານ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍບັນດາລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກອຸດສາຫະກໍາມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ ມີການປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ມີແຜນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສີຂຽວ, ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ.

ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ ປະເພດສະຖານທີ່ຈັດງານວາງສະແດງ ASEAN EXHIBITION STANDARD

ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ ປະເພດສະຖານທີ່ຈັດງານວາງສະແດງ (ASEAN EXHIBITION STANDARD) ແມ່ນມາດຈະຖານ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍບັນດາລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກອຸດສາຫະກໍາມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ ມີການປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ມີແຜນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສີຂຽວ, ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ.

ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ ASEAN SUSTAINABLE TOURISM AWARD

ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ (Asean Sustainable Tourism Award) ຫຼື ASTA ເປັນລາງວັນເພື່ອສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ, ​ສ້າງປະສົບການການເດີນທາງທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ. ເປັນການຈັດລະດັບຄວາມສໍາຄັນ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມ ສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ປະເມີນຕົນເອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະກອບຂໍ້ມູນມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ເກີນວັນທີ 01 ມິຖຸນາ 2023.

– ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ປະກອບສົ່ງ ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ (ຜູ້ປະສານງານ ທ່ານ ນາງ ນ້ອຍ ສະພັງທອງ 020 9639-3623);

– ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ແລະ ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ປະກອບສົ່ງ ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ (ຜູ້ປະສານງານ ທ່ານ ນາງ ກິດຖຸນາ ສັນຕິວົງ 020 9556-9264);

– ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ ປະເພດຫ້ອງປະຊຸມ, ງານວາງສະແດງ ແລະ ງານເທດສະການ ປະກອບສົ່ງ ສະຖານບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຜູ້ປະສານງານ ທ່ານ ວິລະຄານ ໄຊຊະນະ 020 5541-3556