ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ +856-(21) 213-256|info@e-tmd.com

Shareholder FAQ

Shareholders Questions Answered

Shareholder FAQ2020-09-08T07:28:54+07:00
ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຫຍັງ?2022-08-03T16:22:30+07:00
Tourism Standard in Lao PDR ຫຼື ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ບັນດາກົມໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັນສ້າງ ແລະ ຄັດບາງມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນໃຫ້ມີຄວາມແທດ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການບໍລິການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ແທດເໝາະກັບສະພາບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງການບໍລິການໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເຊິ່ງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຈະປະກອບມີ 08 ມາດຕະຖານ:
1. ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດ ຂອງ ສປປ ລາວ
2. ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ສປປ ລາວ
3. ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ
4. ມາດຕະຖານບໍລິການສະປາ ຂອງ ສປປ ລາວ
5. ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານ ຂອງ ສປປ ລາວ
6. ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະສະອາດ ຂອງ ສປປ ລາວ
7. ມາດຕະຖານການຈັດລະດັບສະຖານທີ່ພັກແຮມ ຂອງ ສປປ ລາວ
8. ມາດຕະຖານຮ້ານອາຫານສະອາດ ແລະ ປອດໄພ
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສະໝັກຮັບການປະເມີນມາດຕະຖານ ເພື່ອຮັບການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ໄດ້ທີ່ ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ
ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແມ່ນຫຍັງ?2022-08-03T16:22:35+07:00
ASEAN Tourism Standard ຫຼື ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ຮ່ວມກັນສ້າງມາດຕະຖານການບໍລິການຂຶ້ນມາ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການບໍລິການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ແທດເໝາະກັບສະພາບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງການບໍລິການໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໂລກເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຢູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເຊິ່ງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຈະປະກອບມີ 07 ມາດຕະຖານ ແລະ 01 ລາງວັນ:
1. ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ
2. ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ
3. ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
4. ມາດຕະຖານບໍລິການສະປາອາຊຽນ
5. ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ
6. ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະສະອາດອາຊຽນ
7. ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
8. ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສະໝັກເພື່ອຮັບການປະເມີນມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ ຈາກກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້
ການຂໍເຊົ່າສໍາປະທານທີ່ດິນລັດເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ2022-08-03T16:22:40+07:00
ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຫຍັງ?2022-08-03T16:22:44+07:00

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນການກໍານົດຄຸນລັກສະນະສະເພາະທາງດ້ານຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນການ, ກໍາມະວິທີ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງປະກອບມີ:

 1. ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ;
 2. ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ.

ຫົວໜ່ວຍທລຸະກິດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກປະເມີນມາດຕະຖານ ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນ ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ

ການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ2022-08-03T16:22:49+07:00

ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຮັບຜິດຊອບອອກອະນຸຍາດການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຂັ້ນສູນກາງເປັນຕົ້ນ

 1. ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ;
 2. ສະຖານທີ່ພັກແຮມ ທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 5 ແສນໂດລາຂຶ້ນໄປ;
 3. ຮ້ານອາຫານ ທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 1 ແສນໂດລາຂຶ້ນໄປ;
 4. ສະຖານບັນເທີງ ປະເພດ: ດິດສະໂກເທັກ, ໄນຄຣັບ, ພັບ ແລະ ສະເນັກບາຣ
 5. ບໍລິສັດນໍາທ່ຽວລະຫວ່າງປະເທດ;
 6. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດ.

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອອກອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງຍື່ນຂໍທະບຽນວິສາຫະກິດ ກັບຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງສາມາດຍື່ນຂໍອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ ເຊິ່ງເອກະສານປະກອບການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດປະກອບ

 1. ສໍາເນົາທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 2. ແບບຟອມຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ (ສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມໄດ້ໃນເວັບໄຊ);
 3. ຮູບ 3×4 ຈໍານວນ 02ໃບ (ພື້ນສີຂາວ).
ພາລະບົດບາດ ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ2022-08-03T16:23:03+07:00

ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງຖະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ມີຊື່ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ຄລທ” ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: Tourism Business Management Department ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “TMD” . ມີພາລະບົດບາດຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາ, ເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກອະນຸຍາດວຽກງານການລົງທຶນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົ້ນ: ສະຖານທີ່ພັກແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານບັນເທີງ, ບໍລິສັດນໍາທ່ຽວ, ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ, ສະຖານທິ່ທ່ອງທ່ຽວ.

Go to Top