ລົງທະບຽນສະໝັກການປະເມີນມາດຕະຖານ ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແບບອອນລາຍ

1. ລາຍລະອຽດກິດຈະການ

ຊື່ແທ້ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ
ນາມສະກຸນເຈົ້າຂອງກິດຈະການ
ຊື່ກິດຈະການທີ່ລະບຸໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ຖ້າຢູ່ໃນຮ່ອມ ໃຫ້ລະບຸຖະໜົນພ້ອມເລກຮ່ອມດ້ວຍ
ຈໍານວນພະນັກງານທັງໝົດໃນຮ້ານ
ປະເພດສະຖານທີ່ພັກແຮມ *
ປະເພດຂອງການບໍລິການ

2. ຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານຂອງກິດຈະການ

ຜູ້ທີ່ຈະໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນຫາຂອງຮ້ານ
  • ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢັ້ງຢືນວ່າຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານແມ່ນໄດ້ສົ່ງໃຫ້ສະຖານບັນແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.
  • ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບການປະເມີນຜົນ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ.

ໝາຍເຫດ

  1. ຜູ້ລົງນາມແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ປະກົດຢູ່ໃນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ;
  2. ໃນກໍລະນີ ທີ່ໜ່ວຍງານພາກລັດ, ຜູ້ລົງນາມຕ້ອງແມ່ນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ;
  3. ຖ້າຫາກມີຜູ້ຕາງໜ້າເຊັນແທນຜູ້ລົງນາມແມ່ນໃຫ້ຄັດຕິດໃບມອບສິດມາພ້ອມ.

ເອກະສານຄັດຕິດປະກອບມີດັ່ງນີ້:

  1. ແຜນທີ່ສຳນັກງານ ຫຼື ກິດຈະການ;
  2. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
  3. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ.
ເອກະສານຄັດຕິດຕາມທີ່ລະບຸໃນໝາຍເຫດ