ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງຖະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ມີຊື່ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ຄລທ” ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: Tourism Business Management Department ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “TMD” . ມີພາລະບົດບາດຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາ, ເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກອະນຸຍາດວຽກງານການລົງທຶນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົ້ນ: ສະຖານທີ່ພັກແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານບັນເທີງ, ບໍລິສັດນໍາທ່ຽວ, ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ, ສະຖານທິ່ທ່ອງທ່ຽວ.