ພາລະບົດບາດ ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງຖະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ມີຊື່ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ຄລທ” ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: Tourism Management Department ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “TMD” . ມີພາລະບົດບາດຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາ, ເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.