ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນການກໍານົດຄຸນລັກສະນະສະເພາະທາງດ້ານຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນການ, ກໍາມະວິທີ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງປະກອບມີ:

  1. ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ;
  2. ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ.

ຫົວໜ່ວຍທລຸະກິດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກປະເມີນມາດຕະຖານ ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນ ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ